Договір публічної оферти

про надання послуг

Викладений нижче текст публічної Оферти, адресований фізичним та/або юридичним особам є офіційною публічною пропозицією Громадської організації "Міжнародна наукова гільдія", (далі – Виконавець), що діє згідно виписки з ЄДРПОУ, публікує цю публічну оферту про надання послуг. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (далі – ЦК України) даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://inter-sci-guild.org.ua/, є публічною офертою, і в разі вчинення юридичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов'язковим до виконання для Виконавця і фізичної та/або юридичною особам/особи. Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладення договору на умовах, викладених в оферті.

Загальні положення
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Оферти відповідно до її умов.
Чинна версія даної Оферти завжди розміщена на головному сайті Виконавця http://inter-sci-guild.org.ua/ і в обов'язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Оферти.

Терміни та визначення, використані цій оферті
Замовник – фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому договору.
Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір про надання послуг (далі – Договір) на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.
Акцепт – повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти.
Сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім'ям http://inter-sci-guild.org.ua/
Користувач – фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію на сайті Виконавця http://inter-sci-guild.org.ua/
Надалі по тексту Оферти Замовник і Виконавець також називаються разом Сторони, а кожен окремо Сторона.

Предмет Договору
Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором умовах.

Порядок укладення Договору:
Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, згідно з обраним переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця.
Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених у Договорі.
Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними наголовному Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
 1. Заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;
 2. Здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця;
 3. Будь-яка з вказаних у Договорі дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
Термін акцепту не обмежений.
Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
Укладання Договору означає, що Замовник:
 1. У необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг;
 2. Приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

Порядок розрахунків
Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.
Оплата, внесена Замовником за послуги, у разі одностороннього припинення договору Виконавцем, не повертається.
Оплата послуг Виконавця, а також інших фінансових зобов'язань Замовника перед Виконавцем, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою сайтів Виконавця http://inter-sci-guild.org.ua/або безпосередньо через банк.

Права та обов'язки Виконавця
Виконавець зобов'язаний:
 1. До початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір шляхом публікації на головному Сайті Виконавця http://inter-sci-guild.org.ua/
 2. Намагатися здійснювати надання послуг Замовнику;
Виконавець має право:
 1. Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем;
 2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою публікацією їх на головному Сайті Виконавця. Зміна вартості не поширюється на Замовників, які здійснили 100% передоплату за послугу;
 3. Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв'язку з технічними або іншими складнощами;
 4. Відмовити у наданні послуги на власний розсуд.

Права та обов'язки Замовника
Замовник зобов'язаний:
 1. Дотримуватися умов цього Договору.
 2. При заповнені Заявки (об'яви) повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
Замовник має право:
 1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
 2. Вимагати від Виконавця виконання вимог даного Договору.

Відповідальність сторін
Виконавець не несе відповідальності за збитки Замовника, що виникли в результаті відмови від надання послуг у відповідності з вимогами даного Договору.
Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Заяві Замовника. У випадку якщо Замовник не вказав, або невірно вказав персональні дані, Виконавець не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті відмови у поверненні передоплати, наданні послуг, та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника.
В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.
У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за ті зобов'язання, які вказані в Договорі.

Зміни і розірвання Договору
Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на головному Сайті Виконавця. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
Договір може бути розірвано у наступних випадках:
При прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.
Виконавцем в односторонньому порядку.
На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

Вирішення спорів
Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.
Виконавець після отримання від Замовника претензії, має право протягом 10 (десяти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.
Всі спори вирішуються шляхом переговорів.

Інші положення
Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами чинного законодавства України.
Сторони домовилися, що всі виключні майнові права на об'єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю.
Шляхом підписання цього Договору, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, Замовник надає Виконавцеві згоду на обробку своїх особистих персональних даних, внесених у об'яву, у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів, а також згоду на розміщення особистих персональних даних Замовника при опублікування його об'яви на різних порталах, з метою забезпечення реалізації відносин, що виникли на підставі цього Договору.
Погоджується наступний обсяг персональних даних, які можуть бути включені до бази персональних даних та розміщені на різних порталах при опублікування об'яв Замовника:
Ідентифікаційні дані (ім'я, телефон, адреса електронної пошти, тощо).
Реквізити Виконавця:
ГО ''МІЖНАРОДНА НАУКОВА ГІЛЬДІЯ''
Юридична адреса: 04210, м. Київ,
пр. Героїв Сталінграда, 20А
Адреса для поштових відправлень:
04213, м. Київ, а/с – 4, Яроченко Я.В.
ЄДРПОУ 44349941
IBAN: UA243052990000026003010119583
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

Telegram:

+38 068 3474 922


Email

Міжнародної наукової гільдії:

sci.guild@gmail.com