Методика визначення обсягу авторського і видавничого оригіналів

Визначення обсягу
авторського оригіналу
Одиницею вимірювання обсягу авторського оригіналу є авторський аркуш.
Один авторський аркуш дорівнює 40 000 друкованим знакам чи 40 кілобайтам комп’ютерного тексту. Авторському аркушу дорівнюють 700 рядків віршованого твору та 3 000 см2 ілюстрованого матеріалу (за його фактичним розміром у виданні).

Друкованими знаками є літери, цифри, розділові знаки та проміжки між словами. Неповні рядки вважаються за повні. Заголовки та підзаголовки прирівнюються до рядку тексту. З підрахунку виключається зміст, якщо він точно повторює заголовки у тексті; дані на титульному аркуші, авантитулі, контртитулі; лінійки, що відбивають підрядкові примітки від основного тексту.


Для визначення загального числа друкованих знаків у тексті кількість знаків у рядку потрібно помножити на кількість рядків на сторінці, а потім на кількість сторінок в оригіналі.
Обсяг в авторських аркушах визначається діленням загального числа друкованих знаків на 40 000 знаків. Наприклад: (58х29х220) : 40 000 = 10 авторських аркушів, де
58 – кількість знаків у рядку;
29 – кількість рядків на сторінці;
220 – кількість сторінок в оригіналі.
Визначення обсягу
суцільного тексту
Для визначення кількості знаків у рядку суцільного тексту необхідно підрахувати їх загальну кількість у 10 повних рядках і розділити отриману суму на 10. Результат округлити до найближчого цілого.

Наприклад: 563:10 = 56,3 » 56, де 563 – загальна кількість знаків у 10 рядках.

  • Якщо текст оригіналу надрукований у двох і більше шпальтах, то спочатку підраховується загальна кількість знаків у десяти повних рядках кожної шпальти окремо, потім отримана сума ділиться на десять.
  • Підрахунок обсягу додаткового тексту (виносок, приміток, коментарів, висновків, списку літератури і т. ін.) виконується аналогічно підрахунку обсягу основного тексту.
Визначення обсягу
таблиць
Кількість знаків і рядків у вертикальних і горизонтальних таблицях визначається окремо за кожною графою таблиці.

Горизонтальні лінійки (верхні, заголовні, у перерізах тощо) у підрахунок рядків не входять, за виключенням підсумкової, яка прирівнюється до одного рядка. Заголовки і підписи до таблиць рахують за рядок основного тексту.

Елементи заголовків боковиків таблиць, що повторюються на наступних сторінках оригіналу, а також рядки, утворені з технічних причин (наприклад "Продовження таблиці 1"), з підрахунку виключаються.
Визначення обсягу
формул
Кількість знаків у формулах слід визначати шляхом їх візуального прирівнювання набірним знакам у рядку.

  • Якщо формула в оригіналі займає 3/4 і більше рядка верстки, то вона містить 62 знаки,
  • Якщо 2/3 – 58 знаків.
  • Якщо 1/2 – 37 знаків.
  • Якщо 1/3 – 25 знаків.
Визначення обсягу
віршованого матеріалу
Під час підрахунку обсягу віршованого матеріалу слід відрізняти вірші, написані автором даного оригіналу, і вірші, що наведені у вигляді цитат і прикладів.

У першому випадку підраховується загальна кількість рядків, потім отримана сума ділиться на 700, у другому – підрахунок здійснюється аналогічно підрахунку обсягу суцільного тексту, тобто кількість знаків у рядку даного вірша множиться на кількість його рядків і ділиться на 40 000 знаків.
Визначення обсягу
ілюстрацій
В обсяг авторського оригіналу входить тільки той графічний матеріал, який створений і поданий автором. У протилежному випадку він входить до обсягу видавничого оригіналу, при цьому методика його підрахунку залишається тією ж.

Підраховується площа рисунка, кожного зображення у квадратних сантиметрах з урахуванням масштабу його зменшення чи збільшення (масштаб змінювання оригіналу визначається за допомогою художнього редактора), тобто при підрахунку обсягу враховується та площа рисунка, яку він буде займати у верстці.

Рисунок, що має непрямокутну форму, вимірюється за площею прямокутника, у який може бути вписаний. Отримана сума площі, що зайнята рисунками, переводиться в авторські аркуші з підрахунку 3 000 см2 на один авторський аркуш.

Наприклад, авторська ілюстрація площею 50 см2 у книзі при ступені зменшення її 2/5 становитиме 8 см2.

Один авторський аркуш (3 000 см2), якщо площа рисунків 40, 70, 150 см2, вміщує відповідно 75, 43 і 20 рисунків.
Визначення обсягу
видавничого оригіналу
В обліково-видавничих аркушах вимірюють обсяг усього видання, включаючи елементи, які не є продуктом творчості автора (передмова від видавництва, вихідні відомості, колонцифри, колонтитули).

Для визначення орієнтовного обсягу оригіналу в обліково-видавничих аркушах працівники книжкових редакцій користуються наведеними нижче емпіричними даними:
Використані джерела
  1. Хойнацький М.С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві: Навч. посібник / За ред. В.П. Тараника. — К.: Вища шк., 1993. — 151 с.
  2. Бойко Е.А. и др. Ритмичность, качество, эффективность / Е.А. Бойко, Л.Г. Смирнова, А.А. Осадчая. — К.: Реклама, 1987. — 22 с.
Contacts

International Scientific Guild

Ukraine, Kyiv

Онлайн-листування:

Telegram:

+38 068 3474 922


Email

Міжнародної наукової гільдії:

sci.guild@gmail.com